Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul.Armii Krajowej

Burmistrz Miasta Braniewa ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie obrębu nr 3 miasta Braniewa, ul. Armii Krajowej, oznaczona w rejestrze ewidencji gruntów jako działki nr 303/8, 303/9, 303/10 o łącznej powierzchni 0,1078 ha wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w drodze wewnętrznej stanowiących własność Gminy Miasta Braniewa. Cena Wywoławcza 99 840,00 zł

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie obrębu nr 3 miasta Braniewa, ul. Armii Krajowej, oznaczona w rejestrze ewidencji gruntów jako działki nr 303/8, 303/9, 303/10 o łącznej powierzchni 0,1078 ha. Teren częściowo jest pofałdowany, porośnięty trawą oraz krzewami. Na działkach nr 303/9 i 303/10 znajdują się hałdy ziemi. Działki o kształcie regularnym, prostokątnym, nieogrodzone. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz hala magazynowa. Działki posiadają dostęp do uzbrojenia w zasięgu. Do nieruchomości dostęp drogą wewnętrzną z ulicy Armii Krajowej. Brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, brak decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Braniewa zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Braniewie Nr XXXII/198/01 z dnia 26 września 2001 r., przedmiotowa nieruchomość jest położona na terenach zainwestowanych, funkcja terenu wg ewidencji gruntów „Bp”. Zabudowa nieruchomości winna nastąpić w oparciu o wydaną przez Burmistrza Miasta Braniewa decyzję o warunkach zabudowy, uzyskaną przez nabywcę własnym staraniem i na własny koszt. Sprzedający nie zapewnia dostawy mediów, dostawa mediów staraniem i na koszt Nabywcy.

2. Oddanie w użytkowanie wieczyste do dnia 28.03.2111r. 3/8 części gruntu w nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie obrębu nr 3 miasta Braniewa oznaczona jako działka o numerze ewidencyjnym 303/5 o powierzchni 0,1679 ha., która będzie stanowić drogę wewnętrzną zapewniającą dostęp do drogi publicznej działkom nr 303/8, 303/9 oraz 303/10.  Teren nieruchomości płaski o nawierzchni gruntowej. Działka o kształcie nieregularnym, nieogrodzona. Brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, brak decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Braniewa zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Braniewie Nr XXXII/198/01 z dnia 26 września 2001 r., przedmiotowa nieruchomość jest położona na terenach zainwestowanych, funkcja terenu wg ewidencji gruntów „dr”.

II. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU
1. Przetarg odbędzie się dnia 29.06.2018 roku o godz. 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa (pokój nr 25). 
2. Wadium należy wpłacić do dnia 25.06.2018 roku na rachunek bankowy Urzędu nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040. Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na rachunek Urzędu.
3. Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

  • dowód wniesienia wadium, 
  • dowód osobisty, a w przypadku działania poprzez pełnomocnika, pełnomocnik winienprzedłożyć oryginał pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lubpełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem,
  • aktualny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej lub aktualny odpisz właściwego rejestru, w przypadku spółek umowę spółki, w przypadku cudzoziemców promesęwydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli jest ona wymagana przepisami prawa. Cudzoziemcy - osoby prawne – dodatkowo odpis z właściwego rejestru, uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego
  • w przypadku nabycia nieruchomości do majątku objętego wspólnością ustawową ( małżeństwo )konieczna jest obecność na przetargu obojga małżonków. W przypadku nieobecności na przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie:

-pisemnego oświadczenia drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego z notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu lub,
-złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku osobistego

  • pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
  • pisemne oświadczenie, iż znany jest stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości
  • pisemne oświadczenie o sposobie uczestnictwa w przetargu i sposobie nabycia wylicytowanej nieruchomości ( dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą).

III. WARUNKI NABYCIA NIERUCHOMOŚCI

1. Nabywca nieruchomości zobowiąże się do zakończenia zabudowy w terminie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego. Za zakończenie zabudowy, zgodnie z art. 62 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, uważa się stan surowy zamknięty.

2. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że w przypadku niedotrzymania terminów określonych w pkt III ppkt 1 zobowiąże się do zapłaty na rzecz Gminy Miasta Braniewa kar umownych w wysokości 10% wynegocjowanej ceny za każdy rozpoczęty rok zwłoki.
3. Dopuszcza się możliwość zmiany terminów zagospodarowania nieruchomości, o których mowa w pkt III ppkt 1, jedynie z przyczyn nie leżących po stronie Nabywcy bądź niezależnych od Nabywcy. Ciężar udowodnienia wskazanej przyczyny spoczywa na Nabywcy. Zła sytuacja ekonomiczna, gospodarcza czy finansowa Nabywcy nie stanowi przesłanki do zmiany terminów określonych w pkt III ppkt 1.
4. Sprzedaż i wydanie nieruchomości w posiadanie Nabywcy następuje według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków oraz w aktualnym stanie zagospodarowania, ewentualny koszt wznowienia punktów granicznych ( granic ) ponosi Nabywca.
5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na konto przez nich podane (w pokoju nr 1).
6. Opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu, wynosić będzie 1% zgodnie z art. 72 ust. 3 pkt. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Opłata ustalona zostanie od ceny udziału w działce 303/5 i powiększona o podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opłata ta, płatna będzie z góry w terminie do dnia 31 marca każdego roku, poczynając od roku następnego po roku zawarcia umowy notarialnej. Opłata roczna może być aktualizowana zgodnie zobowiązującymi  przepisami. W  przypadku zwłoki w uiszczaniu opłaty, naliczane będą odsetki na zasadach ogólnych.
7. Pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste gruntu stanowić będzie 15% ceny udziału w gruncie, która zostanie powiększona o podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Płatna przed zawarciem umowy notarialnej na rachunek bankowy GMINY.
8. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
9. Nabywca nieruchomości winien wnieść cenę nabycia nieruchomości gruntowej nie później niż jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania aktu notarialnego na rachunek bankowy:Urząd Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111, Braniewsko–Pasłęcki Bank Spółdzielczy Oddział w Braniewie 77 8313 0009 0036 9006 2000 0090. Na dzień publikacji ogłoszenia sprzedaż działek nr 303/8, 303/9 i 303/10 oraz udział w działce 303/5 są zwolnione z opodatkowania VAT.
10. Wyłoniony Nabywca nieruchomości w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia przetargu wskaże notariusza, właściwego do sporządzenia umowy zbycia nieruchomości w formie aktu notarialnego.
11. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego, opłaty sądowe oraz inne opłaty wynikające z nabycia nieruchomości ponosi Nabywca.

IV. INFORMACJE DODATKOWE
1. Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.).

2. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników (wystarczy, że jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie.
3. Organizator przetargu zawiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od daty  rozstrzygnięcia przetargu. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nie  stawienie się w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu oraz nie spisanie umowy notarialnej powoduje, iż wadium przepada a przetarg czyni niebyłym.
4. Nabywca będzie opłacał podatek od nieruchomości, w celu ustalenia wymiaru podatku należy zgłosić się do działu finansowego Urzędu Miasta w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy notarialnej.
5. Nieruchomość objęta przetargiem nie posiada obciążeń ani nie jest przedmiotem zobowiązań.
6. Gmina Miasta Braniewa nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.
7. Nikt nie skorzystał z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości przysługującego na podstawie art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późń. zm.)
8. Burmistrz Miasta Braniewa może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.
9. Komisja dopuszcza do licytacji tylko tych uczestników, którzy złożyli dokumenty wymagane przez organizatora przetargu.
10.Uczestnik, który spóźnił się na otwarcie przetargu nie zostanie dopuszczony do licytacji.
11.Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Braniewa oraz publikowane na stronie: http://bip.braniewo.pl/gloszenia/nieruchomości i http://www.braniewo.pl/urzad/nieruchomości-na-sprzedaz
12.Informacje na temat przetargu uzyskać można w pokoju nr 26 tut. Urzędu, tel. 55 644 01 10 lub 55 644 01 12

Ogłoszenie urzędowe

Zdjęcia (6)

Udostępnij:
Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.