Miasto sprzedaje działki pod garaże przy ul. Stefczyka

Miasto sprzedaje działki pod garaże przy ul. Stefczyka fot. geoportal
Braniewski samorząd ogłosił przetarg na sprzedaż gruntów zlokalizowanych przy ul. Stefczyka. Miasto oferuje 5 działek przeznaczonych pod zabudowę garażową o powierzchni 21 m2 każda + udział w drodze. Cena wywoławcza każdej z nieruchomości wynosi 4 482,00 zł.

Burmistrz Miasta Braniewa ogłasza PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych:

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI

 • Działki przy ul. Stefczyka zlokalizowane są w strefie peryferyjnej miasta Braniewa, w otoczeniu zabudowy garażowej, w pobliżu budynków mieszkalnych wielorodzinnych usytuowanych przy ulicy Grota Roweckiego. Teren nieruchomości usytuowany w kompleksie zabudowy garażowej przy ulicy Stefczyka, w projektowanym nowym szeregu. Dojazd z ulicy Stefczyka drogą nieutwardzoną ( działka 116 funkcja terenu wg ewidencji gruntów „Bi” - inne tereny zurbanizowane oraz „dr” - drogi ) droga wewnętrzna i place manewrowe.
 • Działki posiadają funkcję terenu wg ewidencji gruntów „Bp” - zurbanizowane tereny niezabudowane lub tereny w trakcie zabudowy. Kształt działek prostokątny płaskie ukształtowanie terenu ze spadkiem ku tyłowi. W rejonie położenia możliwe uzbrojenie w energię elektryczną. Teren obecnie niezagospodarowany.
 • Na przedmiotowym terenie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Braniewa obszar ten oznaczony jest jako teren zainwestowany. Działki przeznaczone pod zabudowę garażową, w otoczeniu zabudowa garażowa i mieszkalna wielorodzinna.
 • Zabudowa nieruchomości winna nastąpić w oparciu o wydaną przez Burmistrza Miasta Braniewa decyzję o warunkach zabudowy, uzyskaną przez nabywcę własnym staraniem i na własny koszt.

II. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU

 • Przetarg odbędzie się dnia 27.07.2018 roku o godz. 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa (pokój nr 25).
 • Wadium należy wpłacić do dnia 23.07.2018 roku na rachunek bankowy Urzędu nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040. Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na rachunek Urzędu.
 • Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
  • dowód wniesienia wadium,
  • dowód osobisty, a w przypadku działania poprzez pełnomocnika, pełnomocnik winien przedłożyć oryginał pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem,
  • aktualny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej lub aktualny odpis z właściwego rejestru, w przypadku spółek umowę spółki, w przypadku cudzoziemców promesę wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli jest ona wymagana przepisami prawa. Cudzoziemcy - osoby prawne – dodatkowo odpis z właściwego rejestru, uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego
  • w przypadku nabycia nieruchomości do majątku objętego wspólnością ustawową ( małżeństwo ) konieczna jest obecność na przetargu obojga małżonków. W przypadku nieobecności na przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie:
  • pisemnego oświadczenia drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego z notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu lub,
  • złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku osobistego
  • pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
  • pisemne oświadczenie, iż znany jest stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości
  • pisemne oświadczenie o sposobie uczestnictwa w przetargu i sposobie nabycia wylicytowanej nieruchomości ( dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą).

 

III. WARUNKI NABYCIA NIERUCHOMOŚCI

 • Sprzedaż i wydanie nieruchomosci w posiadanie Nabywcy następuje według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków oraz w aktualnym stanie zagospodarowania, ewentualny koszt wznowienia punktów granicznych ( granic ) ponosi Nabywca.
 • Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na konto przez nich podane (w pokoju nr 1).
 • Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Nabywca nieruchomości winien wnieść cenę nabycia nieruchomości gruntowej nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej na rachunek bankowy Urzędu. Do ceny nieruchomości doliczony będzie podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu jej wnoszenia. Na dzień publikacji ogłoszenia sprzedaż działek nr 8/151, 8/152, 8/153, 8/154, 8/155 jest zwolniona z opodatkowania VAT. Do ceny udziału w dz. nr 116 doliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Wyłoniony Nabywca nieruchomości w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia przetargu wskaże notariusza, właściwego do sporządzenia umowy zbycia nieruchomości w formie aktu notarialnego.
 • Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego, opłaty sądowe oraz inne opłaty wynikające z nabycia nieruchomości ponosi Nabywca.

INFORMACJE DODATKOWE

 • Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.).
 • Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników (wystarczy, że jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie)
 • Organizator przetargu zawiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nie stawienie się w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu oraz nie spisanie umowy notarialnej powoduje, iż wadium przepada a przetarg czyni niebyłym.
 • Nabywca będzie opłacał podatek od nieruchomości, w celu ustalenia wymiaru podatku należy zgłosić się do działu finansowego Urzędu Miasta w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy notarialnej.
 • Nieruchomość objęta przetargiem nie posiada obciążeń ani nie jest przedmiotem zobowiązań.
 • Gmina Miasta Braniewa nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.
 • Nikt nie skorzystał z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości przysługującego na podstawie art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późń. zm.)
 • Burmistrz Miasta Braniewa może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.
 • Komisja dopuszcza do licytacji tylko tych uczestników, którzy złożyli dokumenty wymagane przez organizatora przetargu.
 • Uczestnik, który spóźnił się na otwarcie przetargu nie zostanie dopuszczony do licytacji.
 • Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Braniewa oraz publikowane na stronie:
 • http://bip.braniewo.pl/gloszenia/nieruchomości i http://www.braniewo.pl/urzad/nieruchomości-na-sprzedaz
 • Informacje na temat przetargu uzyskać można w pokoju nr 26 tut. Urzędu, tel. 55 644 01 10 lub 55 644 01 12

 

Informacje na temat przetargu uzyskać można w pokoju nr 26 tut. Urzędu, tel. 55 644 01 10 lub 55 644 01 12

Ogłoszenie urzędowe

Zdjęcia (6)

Udostępnij:
Oceń:

Komentarze (2)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Piotr
26.06.2018, 21:46
Piotr
Informacja o przetargu podana 26.06 a wadium trzeba wpłacić do 23.06, gratuluję refleksu, teraz tylko cofnąć się w czasie żeby zdążyć.
Mała Mi
26.06.2018, 22:28
Mała Mi
chyba do 23 lipca. Coś Ci się pomyliło