Miasto ogłosiło kolejny przetarg na sprzedaż działki przy ul. Mielczarskiego

Burmistrz Miasta Braniewa ogłasza siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Braniewie, przy ul. Mielczarskiego w obrębie nr 6, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczonej numerem ewidencyjnym 419/3 o pow. 913 m2, Cena wywoławcza wynosi 75 190,00 zł., wadium 7 600,00 zł. Na dzień publikacji ogłoszenia sprzedaż działki nr 419/3 jest zwolniona z opodatkowania VAT.

Lp

Położenie

działki

Księga wieczysta obręb nr

Nr ewidencyjny działki powierzchnia

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium (zł)

Przeznaczenie

1

ul. Mielczarskiego

EL1B/00013950/8

Obręb nr 6

419/3

0,0913 ha

75 190,00

7 600,00

zabudowa mieszkaniowa

jednorodzinna

 

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI

1. Działka przy ul. Mielczarskiego położona jest w części pośredniej miasta Braniewa, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz terenów niezabudowanych. Działka nieogrodzona o kształtach regularnych, teren płaski, porośnięty trawą, krzewami oraz częściowo drzewami. Dojazd do nieruchomości drogą wewnętrzną z ulicy Mielczarskiego. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Braniewa położona jest na terenach proponowanych do rozwoju funkcji mieszkaniowo usługowej. Zabudowa nieruchomości winna nastąpić w oparciu o wydaną przez Burmistrza Miasta Braniewa decyzję o warunkach zabudowy, uzyskaną przez nabywcę własnym staraniem i na własny koszt. Działka znajduje się w zasięgu sieci infrastruktury technicznej - sieć wod-kan,, energia elektryczna. Sprzedający nie zapewnia dostawy mediów, dostawa mediów staraniem i na koszt nabywcy.

II. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU

1. Przetarg odbędzie się dnia 07.08.2018 roku o godz. 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa (pokój nr 25). Nieruchomość objęta przetargiem była przedmiotem pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 07 lipca 2016 r., drugiego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 07 grudnia 2016 r., trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego 19 maja 2017 r., czwartego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego 21 lipca 2017r., piątego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego 27 października 2017r., szóstego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego 16 lutego 2018r.,podczas których wyłoniono nabywców działek o nr 419/4, 419/5, 419/6.

2. Wadium należy wpłacić do dnia 02.08.2018 roku na rachunek bankowy Urzędu nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040. Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na rachunek Urzędu.

3. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

4. Nabywca nieruchomości winien wnieść cenę nabycia nieruchomości gruntowej nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej na rachunek bankowy Urzędu. Do ceny nieruchomości doliczony będzie podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu jej wnoszenia. Na dzień publikacji ogłoszenia sprzedaż działki nr 419/3 jest zwolniona z opodatkowania VAT.

5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na konto przez nich podane (w pokoju nr 1).

III. WARUNKI NABYCIA NIERUCHOMOŚCI

1. Nabywca nieruchomości zobowiąże się do zakończenia zabudowy w terminie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego. Za zakończenie zabudowy, zgodnie z Art. 62 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, uważa się stan surowy zamknięty.

2. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że w przypadku niedotrzymania terminów określonych w pkt III ppkt 1 zobowiąże się do zapłaty na rzecz Gminy Miasta Braniewa kar umownych w wysokości 10% wynegocjowanej ceny za każdy rozpoczęty rok zwłoki.

3. Dopuszcza się możliwość zmiany terminów zagospodarowania nieruchomości, o których mowa w pkt III ppkt 1, jedynie z przyczyn nie leżących po stronie Nabywcy bądź niezależnych od Nabywcy. Ciężar udowodnienia wskazanej przyczyny spoczywa na Nabywcy. Zła sytuacja ekonomiczna, gospodarcza czy finansowa Nabywcy nie stanowi przesłanki do zmiany terminów określonych w pkt III ppkt 1.

IV. INFORMACJE DODATKOWE

1. Uczestnicy przetargu winni złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się ze stanem prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości.

2. Organizator przetargu zawiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi nie później niż 3 miesiące od daty rozstrzygnięcia przetargu. Nie stawienie się w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu powoduje, iż wadium przepada a przetarg czyni niebyłym.

3. Gmina Miasta Braniewa nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.

4. Uczestnicy przetargu winni legitymować się dowodem osobistym, a w przypadku działania poprzez pełnomocnika, pełnomocnik winien przedłożyć komisji przetargowej oryginał pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem.

5. Wszelkie koszty, w tym w szczególności opłaty notarialne i sądowe, związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca.

6. Burmistrz Miasta Braniewa może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego i Architektury Urzędu Miasta w Braniewie, pokój nr 26 , tel. 55 644 01 10 lub 55 644 01 12. Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.braniewo.pl

 

Ogłoszenie urzędowe

Zdjęcia (1)

Udostępnij:
Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.