Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych przez logopedę

Logopeda może prowadzić zajęcia rewalidacyjne z uczniami, w tym z niepełnosprawnością ruchową i niedosłuchem, z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności należy wziąć pod uwagę rodzaj zajęć rewalidacyjnych zalecanych w orzeczeniu.

Logopeda może prowadzić zajęcia rewalidacyjne z uczniami, w tym z niepełnosprawnością ruchową i niedosłuchem, z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności należy wziąć pod uwagę rodzaj zajęć rewalidacyjnych zalecanych w orzeczeniu.

Zgodnie z § 7 ust. 10 rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki uczniów niepełnosprawnych, dyrektor przedszkola lub szkoły powierza prowadzenie zajęć rewalidacyjnych nauczycielom lub specjalistom posiadającym kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności ucznia.

Natomiast w ocenie kwalifikacji osób prowadzących zajęcia rewalidacyjne należy kierować się regulacjami zawartymi w § 23 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Zgodnie z jego brzmieniem kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, uwzględniających indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w § 3 i § 4, posiada osoba, która ma kwalifikacje określone w § 15 ust. 3, tj.:

  • ukończyła studia wyższe lub zakład kształcenia nauczycieli, w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki, o których mowa w § 3–6, lub
  • posiada wykształcenie na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki oraz przygotowanie pedagogiczne, a ponadto ukończyła studia podyplomowe, zakład kształcenia nauczycieli lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów.

Jak wynika z powyższych przepisów osoba prowadząca zajęcia rewalidacyjne powinna mieć kwalifikacje odpowiednie do zakresu niepełnosprawności ucznia, co jest szerszym pojęciem niż rodzaj niepełnosprawności, o którym mowa w § 7 ust. 10 rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki uczniów niepełnosprawnych. W związku z tym, jeśli w zakres niepełnosprawności ucznia wchodzą trudności natury logopedycznej, jak np. w przypadku afazji czy niedosłuchu, to logopeda (neurologopeda, surdologopeda) powinien prowadzić zajęcia rewalidacyjne.

Zgodnie z § 5 pkt 1 i 4 rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki uczniów niepełnosprawnych, szkoła musi zapewnić realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności między innymi zajęcia rewalidacyjne. Z uwagi na to w pierwszym rzędzie szkoła musi zrealizować zalecenia poradni w tym zakresie. Jeśli w orzeczeniu nie ma zaleceń dotyczących zajęć realizowanych przez logopedę (ocena przez pryzmat potrzeb ucznia, celów rozwojowych i terapeutycznych lub wprost zapis w orzeczeniu), ale są inne zajęcia wskazane jako rewalidacyjne, to w pierwszej kolejności należy zrealizować zalecenia z orzeczenia. Wówczas zajęcia logopedyczne mogą być zorganizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia podejmuje dyrektor, oceniając, czy posiadane kwalifikacje są wystarczające do realizacji zadań w konkretnej szkole. Oceny kwalifikacji dokonuje na podstawie analizy dokumentacji (suplement do dyplomu, treści kształcenia na danym kierunku itp.)

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1578 ze zm.) – § 5 pkt 1 i 4, § 7 ust. 10.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017, poz. 1575) – § 15 ust. 3, § 23 ust. 1.

 

Marzenna Czarnocka, ekspert portalu ePedagogika.pl

Artykuł partnera
Udostępnij:
Oceń: