V sesja Rady Gminy Płoskinia [na żywo]

W środę 26.czerwca 2019 roku o godz. 9.00 w sali widowiskowej Biblioteki Publicznej w Płoskini odbędzie się V posiedzenie Rady Gminy Płoskinia.

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Płoskinia za 2018 rok.
 4. Debata nad Raportem o stanie Gminy Płoskinia za 2018 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Płoskinia wotum zaufania
 6. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2018 rok.
 8. Przedstawienie informacji o stanie mienia gminy Płoskinia.
 9. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 28 marca 2019r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Płoskinia sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Płoskinia za 2018 rok.
 10. Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonaniu budżetu Gminy Płoskinia za 2018 rok.
 11. Uchwała Komisji Rewizyjnej z dnia 04 czerwca 2019r.w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Płoskinia za 2018 rok,
 12. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Płoskinia w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Płoskinia z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Płoskinia wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Płoskinia absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Płoskini za rok 2018.
 16. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za 2018 rok dla Gminy Płoskinia.
 17. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płoskini za 2018 rok.
 18. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Płoskinia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018,
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/25/2018 Rady Gminy Płoskinia z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoskinia na lata 2019-2028
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Gminy Płoskinia.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego na terenie Gminy Płoskinia.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/136/2016 z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze , z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty i zwolnień z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej, publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Płoskinia.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
 27. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 28. Interpelacje radnych Rady Gminy.
 29. Wolne wnioski.
 30. Zakończenie obrad.

 

Redakcja TVBraniewo24
Udostępnij:
Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.