XII sesja Rady Miejskiej we Fromborku

30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku odbędzie się XII sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 28.11.2019 r.
5. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na XI sesji zwyczajnej w dniu 28.11.2019 roku.
6. Sprawozdanie z pracy Burmistrza.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Frombork na 2020 rok:
 a) odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Frombork na 2020 rok;
 b) odczytanie opinii komisji i wniosków radnych;
 c) odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów;
 d) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
 e) przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii komisji i wniosków radnych;
 f) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Frombork na lata 2020 – 2030;
 g) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Frombork na 2020 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Frombork na 2020 rok;
b) wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego o numerze 1 położonego w budynku mieszkalnym nr 4 posadowionym na nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 85/2, obręb 4 miasta Fromborka, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00026344/1, lokalu mieszkalnego o numerze 1 położonego w budynku mieszkalnym nr 1 posadowionym na nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 166/2, obręb 4 miasta Fromborka, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00026423/9, lokalu mieszkalnego o numerze 32 położonego w budynku mieszkalnym nr 1 D posadowionym na nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 122, obręb 6 miasta Fromborka, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00011269/3;
c) zmiany uchwały Nr VI/54/19 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Frombork do Stowarzyszenia Uzdrowisk Warmii i Mazur;
d) ustalenia średniej ceny paliw na terenie Gminy Frombork w roku szkolnym 2019/2020;
e) uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej we Fromborku na 2020 rok;
f) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Fromborku na 2020 rok;
g) zalecenia stosowania w 2020 roku na terenie miasta i gminy Frombork minimalnych stawek procentowych i wysokości cen gruntów netto stanowiących podstawę do ustalenia czynszów dzierżawy z tytułu dzierżawy gruntów;
h) zalecenia stosowania w 2020 roku na terenie miasta i gminy Frombork minimalnych miesięcznych stawek 1 metra kwadratowego czynszu najmu netto za najem lokali i budynków użytkowych;
9. Zajęcie stanowiska w sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie obrad.

Redakcja TVBraniewo24
Udostępnij:
Oceń:

Komentarze

Na czas ciszy wyborczej przed II turą wyborów prezydenckich komentarze zostały wyłączone.