XV sesja Rady Miejskiej we Fromborku. Oglądajcie na żywo

W czwartek 23.07. 2020 r. o 9.00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół we Fromborku odbędzie się XV sesja Rady Miejskiej we Fromborku. Posiedzenie będzie transmitowane na żywo w serwisie YouTube na kanale UMiG we Fromborku.

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 13 maja 2020 roku.
5. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na XIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku w dniu 13 maja 2020 roku
6. Sprawozdanie z pracy Burmistrza. 
7. Raport o stanie Gminy Frombork za rok 2019 r.:
a) debata
      b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy      Frombork
8. Wykonanie budżetu za rok 2019:
a) wystąpienie Burmistrza w sprawie sprawozdania z realizacji budżetu za 2019 r.;
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wykonania budżetu za rok 2019,
c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za rok 2019,
d) dyskusja nad sprawozdaniem Burmistrza,
e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Frombork za 2019 rok,
f) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza,
g) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Burmistrza,
h) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Frombork z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie: 
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Frombork na lata 2020-2030;
b) zmian w budżecie na 2020 rok;
c) unieważnienia uchwały nr II/16/05 Rady Miejskiej Gminy Frombork z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie określenia stawek opłaty przystaniowej i pasażerskiej za korzystanie z infrastruktury portowej w porcie morskim we Fromborku.
d) rozpatrzenia skarg na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Frombork w kwestii gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminnym;
e) wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego o numerze 1 położonego w budynku mieszkalnym nr 4 posadowionym na nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka 
o numerze 90/2, obręb 4 Frombork;
f) wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego o numerze 3 położonego w budynku mieszkalnym nr 6 posadowionym na nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka 
o numerze 44/1, obręb 4 Frombork;
g) wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego o numerze 1 położonego w budynku mieszkalnym nr 15 posadowionym na nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka 
o numerze 144, obręb 4 Frombork;
h) wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą gruntu  rolnego umowy dzierżawy na kolejny okres 3 lat po zakończeniu obowiązywania umowy zawartej na okres do 3 lat;
i) wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą gruntu  rolnego umowy dzierżawy na kolejny okres 3 lat po zakończeniu obowiązywania umowy zawartej na okres do 3 lat;
j) wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą gruntu  rolnego umowy dzierżawy na kolejny okres 1 roku po zakończeniu obowiązywania umowy zawartej na okres 1 roku;
k) wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą gruntu  rolnego umowy dzierżawy na kolejny okres 1 roku po zakończeniu obowiązywania umowy zawartej na okres 1 roku;
l) wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą gruntu  rolnego umowy dzierżawy na kolejny okres 3 lat po zakończeniu obowiązywania umowy zawartej na okres do 3 lat;
m) wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą gruntu  rolnego umowy dzierżawy na kolejny okres 1 roku po zakończeniu obowiązywania umowy zawartej na okres 1 roku;
n) wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą gruntu  rolnego umowy dzierżawy na kolejny okres 3 lat po zakończeniu obowiązywania umowy zawartej na okres do 3 lat;
o) wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą gruntu  rolnego umowy dzierżawy na kolejny okres 3 lat po zakończeniu obowiązywania umowy zawartej na okres do 3 lat;
p) wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą gruntu  rolnego umowy dzierżawy na kolejny okres 3 lat po zakończeniu obowiązywania umowy zawartej na okres do 3 lat;
q) wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą gruntu  rolnego umowy dzierżawy na kolejny okres 3 lat po zakończeniu obowiązywania umowy zawartej na okres do 3 lat;
r) wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą gruntu  rolnego umowy dzierżawy na kolejny okres 3 lat po zakończeniu obowiązywania umowy zawartej na okres do 3 lat;
s) wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą gruntu  rolnego umowy dzierżawy na kolejny okres 3 lat po zakończeniu obowiązywania umowy zawartej na okres do 3 lat;
t) wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą gruntu  rolnego umowy dzierżawy na kolejny okres 3 lat po zakończeniu obowiązywania umowy zawartej na okres do 3 lat;
u) wyrażenia zgody na przedłużenie z dotychczasowym dzierżawcą gruntu  przeznaczonego na ogródek przydomowy umowy dzierżawy na kolejny okres 3 lat po zakończeniu obowiązywania umowy zawartej na okres do 3 lat;
v) zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Szkoła przyszłości – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej we Fromborku” nr projektu: RPWM.02.02.01-28-0015/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020;
w) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Frombork;
x) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
y) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności;
z) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Frombork oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
aa) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Frombork;
bb) szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Frombork i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie obrad. 

Redakcja TVBraniewo24
Udostępnij:
Oceń:

Komentarze (1)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

ziom
29.07.2020, 22:54
ziom
co z podwyżką wody? była legalna czy nie ?