W czwartek XVIII sesja Rady Miejskiej we Fromborku

3 grudnia o godz. 9.00 w sali UMiG odbędzie sie XVIII sesja Rady Miasta i Gminy we Fromborku. Podczas posiedzenia radni zajmą się m.in. podjęciem uchwał dotyczących sprzedaży nieruchomości gminnych, zmian w budżecie oraz ustaleniem opłat i podatków lokalnych.

Sesja będzie transmitowana na żywo za pośrednictwem serwisu YouTube na kanale UMiG we Fromborku.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 29.10.2020 r.
 5. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na XVII sesji zwyczajnej w dniu 29.10.2020 r.
 6. Sprawozdanie z pracy Burmistrza.
 7. Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej za I półrocze 2020 r.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w budżecie na 2020 rok;
 • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Frombork na 2021 rok;
 • zmiany uchwały nr XIV/154/20 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu, przyjęcia części dotacji projektu oraz upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku do realizacji projektu ,,Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych i ich rodzin - edycja II" realizowanego w ramach Osi priorytetowej RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie RPWM.11.02.00 „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.”, Poddziałanie RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym- projekty konkursowe;
 • przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny we Fromborku na lata 2021-2023;
 • wyrażenia zgody na dzierżawę, w drodze przetargu, działki oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 148/22, obręb Krzyżewo, na okres 10 lat;
 • sprzedaży w drodze przetargu działki oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 32/5, obręb nr 6 miasta Fromborka przy ulicy Parkowej;
 • sprzedaży w drodze przetargu działki oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 63, obręb nr 6 miasta Fromborka przy ulicy Elbląskiej;
 • sprzedaży w drodze przetargu działki oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 65, obręb nr 6 miasta Fromborka przy ulicy Elbląskiej;
 • wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Frombork;
 • wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Frombork;
 • wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Frombork oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 • określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy Frombork;
 • przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Frombork na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”;
 • wprowadzenia opłaty miejscowej, terminów płatności, sposobów jej poboru, inkasentów oraz określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2021 roku;
 • opłaty targowej na 2021 rok;
 • poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso;
 • przyjęcie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Frombork na lata 2021-2026”;
 • wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych oznaczonych według ewidencji gruntów numerami 18/6 i 18/8, obręb nr 4 miasta Fromborka, przy ulicy Basztowej dla których Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00015664/0;
 • sprzedaży w drodze przetargu działki oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 15, obręb nr 6 miasta Fromborka przy ulicy Dworcowej;
 • wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 36/2, obręb Wielkie Wierzno, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00013739/3;
 • wystosowania apelu do Prezesa Rady Ministrów i do Ministra Edukacji Narodowej o zwiększenie subwencji oświatowej oraz o zmianę, poprzez urealnienie sposobu jej naliczania.

9. Sprawy różne.

10. Zakończenie obrad.

Redakcja TVBraniewo24
Udostępnij:
Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.