Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. Elbląskiej w Braniewie

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. Elbląskiej w Braniewie fot. UM w Braniewie
Ogłoszenie Nr 6/2017 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych przy ul. Elbląskiej w Braniewie - I przetarg ustny nieograniczony.

Burmistrz Miasta Braniewa ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Elbląskiej w Braniewie, obręb nr 6, dz. nr 180/35 o pow. 247 m2 pod zabudowę usługową, wraz ze sprzedażą udziału w drodze dz. nr 180/32. Cena wywoławcza 29.840,00 zł. + VAT, wadium 3.000,00 zł. 

Przetarg odbędzie się dnia 19.05.2017 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa (pokój nr 25). Nieruchomości objęte przetargiem były przedmiotem pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego wyznaczonego na dzień 10 lutego 2017 r., który został odwołany.

Działka przy ul. Elbląskiej o numerze 180/35 położona jest w części pośredniej miasta Braniewa, w sąsiedztwie zabudowy handlowo-usługowej oraz mieszkaniowej wielorodzinnej. Działka nieogrodzona o kształcie regularnym prostokątnym, teren płaski, porośnięty trawą. Dostęp do drogi publicznej – ul. Wojska Polskiego realizowany poprzez udział 1/4 w działce nr 180/32. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Braniewa położona jest na terenach zainwestowanych w strefie B ochrony konserwatorskiej. Zabudowa nieruchomości winna nastąpić w oparciu o wydaną przez Burmistrza Miasta Braniewa decyzję o warunkach zabudowy, uzyskaną przez nabywcę własnym staraniem i na własny koszt (zabudowa pawilonem handlowym jak na działkach sąsiadujących). Działka znajduje się w zasięgu sieci infrastruktury technicznej. Sprzedający nie zapewnia dostawy mediów, dostawa mediów staraniem i na koszt nabywcy. Działka nr 180/35 obciążona jest służebnością przesyłu na rzecz Wodociągów Miejskich Spółka z o. o. z siedzibą w Braniewie.

Wadium należy wpłacić do dnia 15.05.2017 roku na rachunek bankowy Urzędu nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040. Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na rachunek Urzędu. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na konto przez nich podane (w pokoju nr 1).

 

Nabywca nieruchomości winien wnieść cenę nabycia nieruchomości gruntowej nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej na rachunek bankowy Urzędu. Do ceny nieruchomości doliczony będzie podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu jej wnoszenia. Na dzień publikacji ogłoszenia sprzedaż działki nr 180/35 jest zwolniona z opodatkowania VAT. Do ceny udziału w dz. nr 180/32 doliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nabywca nieruchomości zobowiąże się do zakończenia zabudowy w terminie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego. Za zakończenie zabudowy, zgodnie z Art. 62 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, uważa się stan surowy zamknięty.

Uczestnicy przetargu winni złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się ze stanem prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości. Organizator przetargu zawiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Nie stawienie się w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu powoduje, iż wadium przepada a przetarg czyni niebyłym.

Gmina Miasta Braniewa nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.

Uczestnicy przetargu winni legitymować się dowodem osobistym, a w przypadku działania poprzez pełnomocnika, pełnomocnik winien przedłożyć komisji przetargowej oryginał pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem. Wszelkie koszty, w tym w szczególności opłaty notarialne i sądowe, związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca.

Burmistrz Miasta Braniewa może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.

 

Szczegółowe informacje o przetargach: pokój nr 26, tel. 55-644-01-10.

Ogłoszenia umieszczono na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Braniewa oraz na stronach internetowych: www.braniewo.pl www.bip.braniewo.pl

 

UM w Braniewie

Zdjęcia (5)

Udostępnij:
Oceń: