Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. Mielczarskiego w Braniewie

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. Mielczarskiego w Braniewie fot. UM w Braniewie
Ogłoszenie Nr 8/2017 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych przy ul. Mielczarskiego w Braniewie - III przetarg ustny nieograniczony.

Burmistrz Miasta Braniewa ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Braniewie, przy ul. Mielczarskiego w obrębie nr 6, pod zabudowę mieszkaniową, oznaczonych numerem ewidencyjnym:

  • 419/5 o pow. 883 m2, cena wywoławcza wynosi 72 720,00 zł., wadium 7 300,00 zł
  • 419/4 o pow. 931 m2, cena wywoławcza wynosi 76 670,00 zł., wadium 7 800,00 zł
  • 419/3 o pow. 913 m2, cena wywoławcza wynosi 75 190,00 zł., wadium 7 600,00 zł

Na dzień publikacji ogłoszenia sprzedaż działek nr 419/5, 419/4 i 419/3 jest zwolniona z opodatkowania VAT.

Przetarg odbędzie się dnia 19.05.2017 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa (pokój nr 25). 

 

Działki przy ul. Mielczarskiego o numerach 419/3, 419/4 i 419/5 położone są w części pośredniej miasta Braniewa, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz terenów niezabudowanych. Działki nieogrodzone o kształtach regularnych, teren płaski, porośnięty trawą, krzewami oraz częściowo drzewami. Dojazd do nieruchomości drogą wewnętrzną z ulicy Mielczarskiego. Przedmiotowe nieruchomości nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Braniewa położone są na terenach proponowanych do rozwoju funkcji mieszkaniowo usługowej. Zabudowa nieruchomości winna nastąpić w oparciu o wydaną przez Burmistrza Miasta Braniewa decyzję o warunkach zabudowy, uzyskaną przez nabywcę własnym staraniem i na własny koszt. Działki znajdują się w zasięgu sieci infrastruktury technicznej - sieć wod-kan,, energia elektryczna. Sprzedający nie zapewnia dostawy mediów, dostawa mediów staraniem i na koszt nabywcy.

Wadium należy wpłacić do dnia 15.05.2017 roku na rachunek bankowy Urzędu nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040. Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na rachunek Urzędu. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na konto przez nich podane (w pokoju nr 1).

Nabywca nieruchomości winien wnieść cenę nabycia nieruchomości gruntowej nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej na rachunek bankowy Urzędu. Do ceny nieruchomości doliczony będzie podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu jej wnoszenia.

Nabywca nieruchomości zobowiąże się do zakończenia zabudowy w terminie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego. Za zakończenie zabudowy, zgodnie z Art. 62 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, uważa się stan surowy zamknięty.

 

Uczestnicy przetargu winni złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się ze stanem prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości. Organizator przetargu zawiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Nie stawienie się w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu powoduje, iż wadium przepada a przetarg czyni niebyłym.

Gmina Miasta Braniewa nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.

Uczestnicy przetargu winni legitymować się dowodem osobistym, a w przypadku działania poprzez pełnomocnika, pełnomocnik winien przedłożyć komisji przetargowej oryginał pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem. Wszelkie koszty, w tym w szczególności opłaty notarialne i sądowe, związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca.

Burmistrz Miasta Braniewa może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.

 

Szczegółowe informacje o przetargach: pokój nr 26, tel. 55-644-01-10.

Ogłoszenia umieszczono na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Braniewa oraz na stronach internetowych: www.braniewo.pl www.bip.braniewo.pl

UM w Braniewie

Zdjęcia (4)

Udostępnij:
Oceń: