Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. Jana Matejki w Braniewie

Burmistrz Miasta Braniewa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Braniewie, przy ul. Jana Matejki w obrębie nr 6, pod zabudowę mieszkalno-usługową, oznaczonej numerem ewidencyjnym 252/8 o pow. 265 m2, cena wywoławcza wynosi 32 632,00 zł., wadium 3 300,00 zł. Na dzień publikacji ogłoszenia sprzedaż działki nr 252/8 jest zwolniona z opodatkowania VAT

Działka przy ul. Jana Matejki położona jest w strefie śródmiejskiej miasta Braniewa, w pobliżu zbiegu z ulicą Elbląską. W otoczeniu działki zabudowa mieszkalna wielorodzinna, mieszkalno-usługowa i handlowo-usługowa. Kształt działki regularny, zwarty, zbliżony do kwadratowego, ukształtowanie terenu płaskie, warunki geotechniczne średnie. Dojazd do nieruchomości dobry – działka przylega bezpośrednio do ulicy o nawierzchni asfaltowej. Teren działki niezabudowany, niezagospodarowany, porośnięty trawą. Przez teren całej działki prostopadle do jej frontu, w odległości ok. ¼ szerokości od prawej granicy działki, przebiega przyłącze wodociągowe do sąsiedniego budynku. W przypadku zabudowy wymagane będzie przełożenie sieci. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Braniewa położona jest na terenach zainwestowanych. Zabudowa nieruchomości winna nastąpić w oparciu o wydaną przez Burmistrza Miasta Braniewa decyzję o warunkach zabudowy, uzyskaną przez nabywcę własnym staraniem i na własny koszt. Działka znajduje się w zasięgu sieci infrastruktury technicznej - sieć wod-kan,, sieć elektroenergetyczna, sieć zdalaczynnego c.o. i c.w. Sprzedający nie zapewnia dostawy mediów, dostawa mediów staraniem i na koszt nabywcy. Działka nr 252/8 obciążona jest służebnością przesyłu na rzecz Wodociągów Miejskich Spółka z o. o. z siedzibą w Braniewie.

 

Przetarg odbędzie się dnia 16.02.2018 roku o godz. 11ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa (pokój nr 25).

Wadium należy wpłacić do dnia 12.02.2018 roku na rachunek bankowy Urzędu nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040. Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na rachunek Urzędu. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na konto przez nich podane (w pokoju nr 1).

Nabywca nieruchomości winien wnieść cenę nabycia nieruchomości gruntowej nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej na rachunek bankowy Urzędu.

Nabywca nieruchomości zobowiąże się do zakończenia zabudowy w terminie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego. Za zakończenie zabudowy, zgodnie z Art. 62 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, uważa się stan surowy zamknięty.

 

Uczestnicy przetargu winni złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się ze stanem prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości. Organizator przetargu zawiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi nie później niż 3 miesiące od daty rozstrzygnięcia przetargu. Nie stawienie się w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu powoduje, iż wadium przepada a przetarg czyni niebyłym.

Gmina Miasta Braniewa nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.

Uczestnicy przetargu winni legitymować się dowodem osobistym, a w przypadku działania poprzez pełnomocnika, pełnomocnik winien przedłożyć komisji przetargowej oryginał pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem.

Wszelkie koszty, w tym w szczególności opłaty notarialne i sądowe, związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca.

Burmistrz Miasta Braniewa może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.

 

Szczegółowe informacje o przetargach: pokój nr 26, tel. 55-644-01-10. Ogłoszenia umieszczono na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Braniewa oraz na stronie internetowej braniewo. pl i stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu w zakładce ogloszenia/nieruchomosci.

Informacja UM w Braniewie

Zdjęcia (5)

Udostępnij:
Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.