Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul.Mielczarskiego

Burmistrz Miasta Braniewa ogłasza szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Braniewie, przy ul. Mielczarskiego w obrębie nr 6, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczonej numerem ewidencyjnym 419/3 o pow. 913 m2, cena wywoławcza wynosi 75 190,00 zł., wadium 7 600,00 zł. Na dzień publikacji ogłoszenia sprzedaż działki nr 419/3 jest zwolniona z opodatkowania VAT.

Działka przy ul. Mielczarskiego położona jest w części pośredniej miasta Braniewa, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz terenów niezabudowanych. Działka nieogrodzona o kształtach regularnych, teren płaski, porośnięty trawą, krzewami oraz częściowo drzewami. Dojazd do nieruchomości drogą wewnętrzną z ulicy Mielczarskiego. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Braniewa położona jest na terenach proponowanych do rozwoju funkcji mieszkaniowo usługowej. Zabudowa nieruchomości winna nastąpić w oparciu o wydaną przez Burmistrza Miasta Braniewa decyzję o warunkach zabudowy, uzyskaną przez nabywcę własnym staraniem i na własny koszt. Działka znajduje się w zasięgu sieci infrastruktury technicznej - sieć wod-kan,, energia elektryczna. Sprzedający nie zapewnia dostawy mediów, dostawa mediów staraniem i na koszt nabywcy.

Przetarg odbędzie się dnia 16.02.2018 roku o godz. 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa (pokój nr 25). Nieruchomość objęta przetargiem była przedmiotem pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 07 lipca 2016 r., drugiego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 07 grudnia 2016 r., trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego 19 maja 2017 r., czwartego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego 21 lipca 2017 r. oraz piątego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego 27 października 2017 r., podczas których wyłoniono nabywców działek o nr 419/4, 419/5, 419/6.

Wadium należy wpłacić do dnia 12.02.2018 roku na rachunek bankowy Urzędu nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040. Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na rachunek Urzędu. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na konto przez nich podane (w pokoju nr 1).

Nabywca nieruchomości winien wnieść cenę nabycia nieruchomości gruntowej nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej na rachunek bankowy Urzędu. Do ceny nieruchomości doliczony będzie podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu jej wnoszenia. Nabywca nieruchomości zobowiąże się do zakończenia zabudowy w terminie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego. Za zakończenie zabudowy, zgodnie z Art. 62 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, uważa się stan surowy zamknięty.

Uczestnicy przetargu winni złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się ze stanem prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości. Organizator przetargu zawiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi nie później niż 3 miesiące od daty rozstrzygnięcia przetargu. Nie stawienie się w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu powoduje, iż wadium przepada a przetarg czyni niebyłym.

Gmina Miasta Braniewa nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości. Uczestnicy przetargu winni legitymować się dowodem osobistym, a w przypadku działania poprzez pełnomocnika, pełnomocnik winien przedłożyć komisji przetargowej oryginał pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem. Wszelkie koszty, w tym w szczególności opłaty notarialne i sądowe, związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca.

Burmistrz Miasta Braniewa może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.

 

Szczegółowe informacje o przetargach: pokój nr 26, tel. 55-644-01-10. Ogłoszenia umieszczono na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Braniewa oraz na stronie internetowej braniewo. pl i stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu w zakładce ogloszenia/nieruchomosci.

Informacja UM w Braniewie

Zdjęcia (4)

Udostępnij:
Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.