W środę kolejne posiedzenie Rady Miejskiej w Braniewie

W środę kolejne posiedzenie Rady Miejskiej w Braniewie fot. archiwum redakcji
21 lutego 2018 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa przy ulicy Kościuszki 111 odbędzie się XLI sesja Rady Miejskiej w Braniewie.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej.
 5. Przedstawienie Planu wspomagania szkół i przedszkoli Miasta Braniewa w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych” wraz z harmonogramem wdrażania.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z działalności między sesjami .
 7. Interpelacje i zapytania .
 8. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej nr XXX/204/17 z dnia 22.03.2017 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali i budynków stanowiących własność Gminy Miasta Braniewa oraz udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Braniewa, położonej w Braniewie przy ul.Grzybowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/212/17 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
 13. Przerwa .
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/258/17 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XL/275/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Braniewa na lata 2017-2032.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Braniewskiego ( dot. kwoty 20.000 zł).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Braniewskiego ( dot. kwoty 30.000 zł).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/272/17 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2018-2023.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 r.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie .
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisji stałych za 2017 rok i zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Braniewie na 2018 rok.
 22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 23. Sprawy różne.
 24. Zakończenie obrad.
Redakcja TVBraniewo24
Udostępnij:
Oceń:

Komentarze

Na czas ciszy wyborczej przed wyborami samorządowymi 2018 komentarze zostały wyłączone.