XXXV sesja Rady Miejskiej we Fromborku

W czwartek, 27 października w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku odbędzie się XXXV sesja Rady Miejskiej. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 9.00

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku, która odbyła się dnia 29 września 2022 r.
 5. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na XXXIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku w dniu 29 września 2022 r.
 6. Sprawozdanie z pracy Burmistrza.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Frombork na lata 2022-2030;
 • zmian w budżecie na 2022 rok;
 • przyjęcia programu współpracy Gminy Frombork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023;
 • rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca gminy;
 • rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy;
 • przekazania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji petycji w zakresie zapewnienia bezpośredniego dostępu do danych przestrzennych i ich zbiorów za pośrednictwem usługi pobierania WFS dla wszystkich obowiązujących w gminie aktów planowania przestrzennego;
 • wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowych, oznaczonych według ewidencji gruntów jako działki o numerach 105/14, 105/15, 105/16, obręb Biedkowo, dla których Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach EL1B/00023769/5 i EL1B/00027027/0, na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległej o numerze 301, obręb Biedkowo;
 • wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, złożonej z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 163 i 164, obręb 4 Frombork, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00033928/1, na rzecz Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
 • wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży, na rzecz Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów, jako działki o numerach 163 i 164, obręb 4 Frombork, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00033928/1;
 • ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Frombork w 2023 roku;
 • wprowadzenia opłaty miejscowej, terminów płatności, sposobów jej poboru, inkasentów oraz określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2023 roku;
 • opłaty targowej na 2023 rok;
 • obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2023 roku.

8. Sprawy różne.

9. Zakończenie obrad.

 

Redakcja TVBraniewo24
Udostępnij:
Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.