XLII sesja Rady Miejskiej w Braniewie

W środę (28 marca 2018) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa przy ulicy Kościuszki 111 odbędzie się XLII sesja Rady Miejskiej w Braniewie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Zatwierdzenie porządku obrad
 4. Zatwierdzenie protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z realizacji w roku 2017 zadań własnych Miasta realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i realizacji innych zadań określonych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017
 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z działalności między sesjami
 7. Interpelacje i zapytania
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Miasta Braniewa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Miasta Braniewo na stałe obwody głosowania
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Braniewo w 2018 roku
 12. Przerwa
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/10/06 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie przejęcia zadań Powiatu Braniewskiego w zakresie powiatowej biblioteki publicznej
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/272/17 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2018-2023 .
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej – Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Braniewie
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
 18. Sprawy różne
 19. Zakończenie obrad
Redakcja TVBraniewo24
Udostępnij:
Oceń:

Komentarze

Na czas ciszy wyborczej przed wyborami samorządowymi 2018 komentarze zostały wyłączone.