Kontynuacja XXXII sesji Rady Miejskiej we Fromborku - 5.07.2022 godz.9.00

W wyniku braku kworum, XXXII sesja Rady Miejskiej we Fromborku została przerwana. Wznowienie obrad zaplanowano na 5 lipca (wtorek) na godz. 9.00

 

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 28 kwietnia 2022 roku.
5. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na XXXI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku w dniu 28 kwietnia 2022 roku.
6. Sprawozdanie z pracy Burmistrza. 
7. Raport o stanie Gminy Frombork za rok 2021 r.:
a) debata;
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Frombork.
8. Wykonanie budżetu za rok 2021:
a) wystąpienie Burmistrza w sprawie sprawozdania z realizacji budżetu za 2021 r.;
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wykonania budżetu za rok 2021;
c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za rok 2021;
d) dyskusja nad sprawozdaniem Burmistrza;
e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Frombork za 2021 rok;
f) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza;
g) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Burmistrza;
h) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Frombork z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Głosowania nad powyższymi punktami porządku obrad odbyły się na posiedzeniu rady miejskiej 30 czerwca.


9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Frombork na lata 2022-2030;
b) zmian w budżecie na 2022 r.;
c) przekazania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do rozpatrzenia petycję z dnia 4 maja 2022 r.;
d) rozpatrzenia skargi z dnia 10 marca 2022 r.;
e) wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą gruntów, umów dzierżawy na kolejny okres do 3 lat, po zakończeniu obowiązywania umów zawartych na okres do 3 lat, z przeznaczeniem na umieszczenie bannera reklamowego na ogrodzeniu obiektu „Orlika”;
f) wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami gruntów rolnych umów dzierżawy na kolejny okres do 3 lat po zakończeniu obowiązywania umów zawartych na okres 3 lat;
g) wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu działki o numerze 22/2, obręb 5 Frombork,  dla której Sąd Rejonowy w Braniewie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00017135/7;
h) zmiany uchwały w sprawie powołania Honorowego Komitetu Organizacyjnego obchodów 50 rocznicy „Operacji 1001 Frombork” we Fromborku w 2023 roku;
i) przyjęcia Planu rozwoju Obszaru Ochrony Uzdrowiskowej FROMBORK na lata 2021-2030;
j) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Frombork w 2022 roku;  
k) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Braniewskiego w 2022 roku na realizację zadania pn. „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1308N odc. Baranówka;
l) oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Frombork;
m)  przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Frombork dla obszaru w rejonie miejscowości Biedkowo, Wierzno Wielkie i Ronina.                                                          
n) wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą umówy dzierżawy na kolejny okres do 3 lat, po zakończeniu obowiązywania umów zawartych na okres do 3 lat, z przeznaczeniem na plac składowy.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie obrad.

Redakcja TVBraniewo24
Udostępnij:
Oceń:

Komentarze (1)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Mieszkaniec
06.07.2022, 20:25
Mieszkaniec
Radni i trojca rządząca nie sa zainteresowani. Kazdy niech radzi sobie sam.