Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. 700-lecia w Braniewie

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. 700-lecia w Braniewie fot. UM w Braniewie
Ogłoszenie Nr 7/2017 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej położonej przy ul. 700-lecia w Braniewie - IV przetarg ustny nieograniczony.

Burmistrz Miasta Braniewa ogłasza przetarg na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, położonej w Braniewie, przy ul. 700 lecia w obrębie nr 6, pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, oznaczonej numerem ewidencyjnym 418/2 o pow. 1 732 m2. Cena wywoławcza wynosi 333 340,00 zł plus podatek VAT, wadium 33 340,00 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 19.05.2017 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa (pokój nr 25). 

 

Działka przy ul 700-Lecia położona jest w strefie śródmiejskiej miasta Braniewa, pomiędzy ulicami Elbląską i 700-Lecia, w pobliżu ronda im. gem. Andersa. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – 3,5 kondygnacyjna zwarta kamienicowa oraz 4 kondygnacyjna wielkopłytowa, mieszkalna jednorodzinna oraz skwer wypoczynkowo-rekreacyjny. Działka położona nieco w głębi od ulicy, przylega do traktu spacerowego biegnącego od ulicy Elbląskiej. Dojazd od strony 700-Lecia utwardzony w końcowym odcinku płytami drogowymi żelbetowymi. Kształt działki nieregularny, zwarty, zbliżony do trapezu, ukształtowanie terenu płaskie. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Braniewa położona jest na terenach zainwestowanych. Przewidywany sposób korzystania – zabudowa wielomieszkaniowa z możliwością usług towarzyszących na parterze. Zabudowa nieruchomości winna nastąpić w oparciu o wydaną przez Burmistrza Miasta Braniewa decyzję o warunkach zabudowy, uzyskaną przez nabywcę własnym staraniem i na własny koszt. Działka znajduje się w zasięgu sieci infrastruktury technicznej – sieć wod-kan, energia elektryczna oraz c.o. zdalaczynne. Sprzedający nie zapewnia dostawy mediów, dostawa mediów staraniem i na koszt nabywcy. 

Wadium należy wpłacić do dnia 15.05.2017 roku na rachunek bankowy Urzędu nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040. Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na rachunek Urzędu. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na konto przez nich podane (w pokoju nr 1).

Pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste stanowić będzie 15% ustalonej w przetargu ceny gruntu netto, natomiast wysokość opłaty rocznej ustali się w wysokości 1% ustalonej w przetargu ceny gruntu netto. Do opłaty rocznej i I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu doliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opłatę roczną wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego w terminie do 31 marca każdego roku. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nabywca nieruchomości winien wnieść pierwszą opłatę z tytułu użytkowania wieczystego wraz z należnym podatkiem VAT nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej na rachunek bankowy Urzędu. Nabywca nieruchomości zobowiąże się do zakończenia zabudowy w terminie 3 lat od dnia nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego. Za zakończenie zabudowy, zgodnie z Art. 62 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, uważa się stan surowy zamknięty.

 

Uczestnicy przetargu winni złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się ze stanem prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości. Organizator przetargu zawiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Nie stawienie się w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu powoduje, iż wadium przepada a przetarg czyni niebyłym.

Gmina Miasta Braniewa nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.

Uczestnicy przetargu winni legitymować się dowodem osobistym, a w przypadku działania poprzez pełnomocnika, pełnomocnik winien przedłożyć komisji przetargowej oryginał pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem.

Wszelkie koszty, w tym w szczególności opłaty notarialne i sądowe, związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca.

Burmistrz Miasta Braniewa może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.

 

Szczegółowe informacje o przetargach: pokój nr 26, tel. 55-644-01-10.

Ogłoszenia umieszczono na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Braniewa oraz na stronach internetowych: www.braniewo.pl www.bip.braniewo.pl

Redakcja TVBraniewo24

Zdjęcia (6)

Udostępnij:
Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.