Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul.Królewieckiej w Braniewie

Burmistrz Miasta Braniewa ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Braniewie, przy ul. Królewieckiej w obrębie nr 1, na cele produkcyjno-usługowo-składowe, oznaczoną numerem ewidencyjnym 16/21 o pow. 2925 m2 cena wywoławcza wynosi 292 500,00 zł., wadium 29 250,00 zł. Na dzień publikacji ogłoszenia sprzedaż działki nr 16/21 jest zwolniona z opodatkowania VAT.

Działka przy ul. Królewieckiej zlokalizowana jest w północno-wschodniej części miasta Braniewa, na obrzeżach jego granic administracyjnych, w dzielnicy przemysłowo-handlowo-magazynowej, przy ulicy Królewieckiej, tj ulicy wylotowej z miasta w kierunku polsko-rosyjskiej granicy państwa w Gronowie. W bezpośrednim otoczeniu: od południa obiekty handlowo-magazynowe i usługowe, od północy tereny kolejowe stacji towarowej, od strony wschodniej droga krajowa a za nią tereny kolejowe, od strony zachodniej droga gminna wewnętrzna, a za nią tereny rolne. W niewielkim oddaleniu, w kierunku centrum miasta, duże obiekty handlowe, stacja benzynowa i hurtownie. Dojazd do drogi publicznej realizowany poprzez drogę gminną wewnętrzną utwardzoną żelbetowymi płytami drogowymi, wjazd przez przepust w rowie odwadniającym. Kształt działki nieregularny, zwarty, zbliżony do prostokątnego, ukształtowanie terenu płaskie, poziom terenu obniżony w stosunku do przylegającej szosy. Rejon lokalizacji nieruchomości uzbrojony w sieci infrastruktury technicznej – miejską sieć wodociągową, kanalizację sanitarną, sieć elektroenergetyczną i telefoniczną. Sprzedający nie zapewnia dostawy mediów, dostawa mediów staraniem i na koszt nabywcy. Działka nr 16/21 oznaczona jest wg rejestru gruntów jako łąki trwałe klasy V ozn. „ŁV”. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Braniewa położona jest na terenach proponowanych do rozwoju funkcji produkcyjno-usługowo-składowej.

 

Przetarg odbędzie się dnia 21.07.2017 roku o godz. 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa (pokój nr 25).

 

Wadium należy wpłacić do dnia 17.07.2017 roku na rachunek bankowy Urzędu nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040. Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na rachunek Urzędu. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na konto przez nich podane (w pokoju nr 1).

Nabywca nieruchomości winien wnieść cenę nabycia nieruchomości gruntowej nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej na rachunek bankowy Urzędu. Do ceny nieruchomości doliczony będzie podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu jej wnoszenia.

 

Nabywca nieruchomości winien złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się ze stanem prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości. Organizator przetargu zawiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Nie stawienie się w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu powoduje, iż wadium przepada a przetarg czyni niebyłym.

Gmina Miasta Braniewa nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.

Uczestnicy przetargu winni legitymować się dowodem osobistym, a w przypadku działania poprzez pełnomocnika, pełnomocnik winien przedłożyć komisji przetargowej oryginał pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem.

Wszelkie koszty, w tym w szczególności opłaty notarialne i sądowe, związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca.

Burmistrz Miasta Braniewa może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.

 

Szczegółowe informacje o przetargach: pokój nr 26, tel. 55-644-01-10. Ogłoszenia umieszczono na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Braniewa oraz na stronach internetowych: www.braniewo.pl www.bip.braniewo.pl

Informacja UM w Braniewie

Zdjęcia (5)

Udostępnij:
Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.